ترکمنستان، ارگان مرکزی کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن ایران

15 شهریور 1366 شماره 1
15 مهر 1366 شماره 2
15 آبان 1366 شماره 3
15 آذر 1366 شماره 4
15 بهمن 1366 شماره 6
15 اسفند 1366 شماره 7
15 فروردین 1367 شماره 8
15 اردیبهشت 1367 شماره 9
15 خرداد 1367 شماره 10
15 تیر 1367 شماره 11
15 شهریور 1367 شماره 13
15 مهر 1367 شماره 14
15 آبان 1367 شماره 15
15 آذر 1367 شماره 16
15 دی 1367 شماره 17
15 بهمن 1367 شماره 18
15 فروردین 1368 شماره 19-20
15 خرداد 1368 شماره 21-22
15 تیر 1369 شماره 24-25
15 اردیبهشت 1370 شماره 26-27
15 تیر 1370 شماره 28-29
15 مرداد 1370 شماره 30