ترکمنستان، ارگان مرکزی کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن ایران

عملیات
شهریور 1366 شماره 1
مهر 1366 شماره 2
آبان 1366 شماره 3
آذر 1366 شماره 4
بهمن 1366 شماره 6
اسفند 1366 شماره 7
فروردین 1367 شماره 8
اردیبهشت 1367 شماره 9
خرداد 1367 شماره 10
تیر 1367 شماره 11
شهریور 1367 شماره 13
مهر 1367 شماره 14
آبان 1367 شماره 15
آذر 1367 شماره 16
دی 1367 شماره 17
بهمن 1367 شماره 18
فروردین 1368 شماره 19-20
خرداد 1368 شماره 21-22
تیر 1369 شماره 24-25
اردیبهشت 1370 شماره 26-27
تیر 1370 شماره 28-29
مرداد 1370 شماره 30