کارگر کمونیست

کارگر کمونیست، ارگان اتحاد مبارزان کمونیست

عملیات
08 بهمن 1360 شماره 1
15 اسفند 1360 شماره 2
27 اسفند 1360 شماره 3
15 مرداد 1361 شماره 4
15 دی 1361 شماره 5
15 فروردین 1362 شماره 6
10 اردیبهشت 1362 شماره 7
15 خرداد 1362 شماره 8
15 تیر 1362 شماره 9
31 مرداد 1362 شماره 10