اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران