اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران

عملیات
بدون تاریخ اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اول
بدون تاریخ اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 2، آثار آوتیس سلطانزاده، خسرو شاکری، فرهاد کشاورز، امیرحسین گنج‌بخش
پاییز 1359 اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد 3
بدون تاریخ اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 4، آثار سلطانزاده
15 بهمن 1354 اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 5
بدون تاریخ اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 9، خسرو شاکری
06 آبان 1365 اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 18، کارنامه مصدق، جلد 1 خسرو شاکری
06 آبان 1365 اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 18، کارنامه مصدق، جلد 2 خسرو شاکری
19 اردیبهشت 1364 اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 19، سوسیال دمکراسی و انقلاب، دستمالچی، شاکری
بدون تاریخ اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، جلد 20