مردم، روزنامه یومیه حزب توده ایران

فیلم مجموعه ارزشمند روزنامه "مردم، روزنامه یومیه" را دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل شماره 1 تا 227 این روزنامه در سال‌های 1320 و 1321 است

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

27 اسفند 1399

عملیات
04 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 124
05 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 125
07 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 126
08 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 127
11 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 129
12 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 130
13 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 131
14 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 132
16 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 133
18 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 134
19 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 135
21 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 136
22 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 137
25 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 139
28 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 142
29 مرداد 1321 مردم، سال نخست، شماره 143
01 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 145
02 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 146
06 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 150
08 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 151
09 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 152
10 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 153
11 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 154
12 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 155
13 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 156
15 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 157
16 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 158
17 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 159
19 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 161
20 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 162
22 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 163
25 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 166
31 شهریور 1321 مردم، سال نخست، شماره 171
01 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 172
02 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 173
03 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 174
05 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 175
06 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 176
07 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 177
08 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 178
09 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 179
13 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 180
16 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 183
19 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 185
22 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 187
23 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 188
24 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 189
26 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 190
27 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 191
28 مهر 1321 مردم، سال نخست، شماره 192

صفحه‌ها