قانون اساسی: طرح‌ها

در این بخش پیشنهادها برای نوشتن قانون اساسی جمع‌آوری شده‌اند.

برای مقایسه، قانون اساسی مشروطه، سال های 1285، 1286، 1334 و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی و کتاب ولایت فقیه: حکومت اسلامی، روح‌الله خمینی نیز به مجموعه افزوده شده است.

در مورد "طرح قانون اساسی انتقالی منتسب به محمدرضا شجریان و همراهان" لازم به توضیح است که خانواده آقای شجریان و وکیل آنها از وجود این طرح و شرکت ایشان در تدوین آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

 

19 اسفند 1399


عملیات
دی 1388 پیش به سوی قانون اساسی نوین ایران، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
19 آبان 1383 پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی
27 اردیبهشت 1393 پیش نویس قانون اساسی موقت کشور ایران، کاوه جویا
بدون تاریخ پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران، کنگره ملی ایرانیان
21 تیر 1396 پیش‌نویس قانون اساسی ایران، یاشار پارسا
1390 پیشنهاد پیش نویس قانون اساسی، امیرحسین جهانشاهی
تیر 1397 حقوق پنج‌گانه، ابوالحسن بنی‌صدر
1387 روش زیست اجتماعی، قانون اساسی پادشاهی، ساگنیان
1387 روش زیست اجتماعی، قانون اساسی جمهوری، ساگنیان
تیر 1381 طرح پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
1399 طرح قانون اساسی انتقالی، منتسب به محمدرضا شجریان و همراهان
دی 1399 طرحی برای فردا، پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی ایران، اصلاحیه دوازدهم، انجمن ایران نو
تیر 1387 قانون اساسی پیشنهادی ایران، حقوق بنیادین مردم ایران، اندیشگاه ملی ایرانیان
بهمن 1397 قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست
1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی
1399 قانون اساسی جمهوری ایران، دکتر حسن نایب‌هاشم
03 تیر 1397 قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده، نیره انصاری
بهمن 1397 قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)، حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
1390 قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران «آیین فرمانروایی رایستانی ایران»، نصر احمدی
13 مرداد 1285 قانون اساسی مشروطه 1285
1334 قانون اساسی مشروطه 1334
13 مهر 1286 متمم قانون اساسی مشروطه 1286
1397 منشور آزادی ایرانیان، پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ایران، فخرآور
12 اردیبهشت 1382 نظام پیشنهادی برای آینده ایران، طرح پیشنهادی مجامع اسلامی ایرانیان
1349 ولایت فقیه: حکومت اسلامی، روح‌الله خمینی، چاپ نهم