بازجویی‌ها

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی" در "فصلنامه مطالعات تاریخی" شماره‌های 56 و 57، مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را منتشر کرد.

سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" با توضیح کوتاهی این اسناد را در اختیار همگان قرار می‌دهد.

در این بخش اسناد مربوط به بازجویی‌های ساواک از چریک‌ها منتشر می‌شوند. ناگفته پیداست که نمی‌توان به آنچه که در بازجویی‌ها آمده، بعنوان واقعیت آنچه که زندانیان می‌دانستند، باور داشت زیرا چه بسا زندانیان، به دلایل مختلف، از جمله حفظ رفقای خود، به شنکنجه‌گران دروغ گفته باشند.