خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه

عملیات
تابستان 1371 جلد 1 بخش 1
تابستان 1371 جلد 1 بخش 2
تابستان 1371 جلد 1 بخش 3
تابستان 1371 جلد 2 بخش 1
تابستان 1371 جلد 2 بخش 2
تابستان 1371 جلد 2 بخش 3
تابستان 1371 جلد 2 بخش 4