کارگر تبعیدی ارگان جنبش دفاع از حقوق سندیکائی کارگران ایران

عملیات
مرداد 1367 کارگر تبعیدی 1
مهر 1367 کارگر تبعیدی 2
آذر 1367 کارگر تبعیدی 3
فروردین 1368 کارگر تبعیدی 4
مرداد 1367 کارگر تبعیدی 5
آذر 1368 کارگر تبعیدی 6
اسفند 1368 کارگر تبعیدی 7
خرداد 1359 کارگر تبعیدی 8
مرداد 1369 کارگر تبعیدی 9
آذر 1369 کارگر تبعیدی 10
اردیبهشت 1370 کارگر تبعیدی 11
تیر 1370 کارگر تبعیدی 12
آبان 1370 کارگر تبعیدی 13
بهمن 1370 کارگر تبعیدی 14
فروردین 1371 کارگر تبعیدی 15
مرداد 1371 کارگر تبعیدی 16
مهر 1371 کارگر تبعیدی 17
دی 1371 کارگر تبعیدی 18
اسفند 1371 کارگر تبعیدی 19
خرداد 1372 کارگر تبعیدی 20
شهریور 1372 کارگر تبعیدی 21
آذر 1372 کارگر تبعیدی 22
بهمن 1372 کارگر تبعیدی 23
فروردین 1373 کارگر تبعیدی 24-25
خرداد 1373 کارگر تبعیدی 26
مرداد 1373 کارگر تبعیدی 27
آذر 1373 کارگر تبعیدی 28-29
بهمن 1373 کارگر تبعیدی 30
اردیبهشت 1374 کارگر تبعیدی 31
مرداد 1374 کارگر تبعیدی 32
آذر 1374 کارگر تبعیدی 33
خرداد 1375 کارگر تبعیدی 34
شهریور 1375 کارگر تبعیدی 35
دی 1375 کارگر تبعیدی 36
خرداد 1376 کارگر تبعیدی 37
آبان 1376 کارگر تبعیدی 38