بسوی سوسیالیسم، ارگان تئوریک- سیاسی اتحاد مبارزان کمونیست

برای تکمیل دور اول این نشریه از

http://hekmat.public-archive.net/archive.html

استفاده شده است

عملیات
01 مرداد 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 1
11 مرداد 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، ضمیمه شماره 1
شهریور 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 2، بخش 1
شهریور 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 2، بخش 2
03 آبان 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 3
03 آبان 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 3، ضمیمه 1
20 آبان 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 3، ضمیمه 2
10 آذر 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 3، ضمیمه 3
بهمن 1359 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 4
06 فروردین 1360 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 4، ضمیمه 1
29 خرداد 1360 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 4، ضمیمه 2
شهریور 1360 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 4، ضمیمه 3
01 بهمن 1361 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 5، بخش 1
01 بهمن 1361 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 5، بخش 2
20 مرداد 1362 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 6، بخش 1
20 مرداد 1362 بسوی سوسیالیسم، دور اول، شماره 6، بخش 2
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 1
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 2
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 3
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 4
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 5
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 6
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 7
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 8
آذر 1364 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2، بخش 9
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 1
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 2
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 3
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 4
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 5
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 6
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 7
مهر 1368 بسوی سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3، بخش 8