ستاره سرخ، ارگان سازمان انقلابی

عملیات
تیر 1349 شماره 3
مرداد 1349 شماره 4
فروردین 1350 شماره 11
تیر 1350 شماره 13
شهریور 1350 شماره 14-15
آبان 1350 شماره 16
دی 1350 شماره 17
اسفند 1350 شماره 18
اردیبهشت 1351 شماره 19
تیر 1351 شماره 20
شهریور 1351 شماره 21
آبان 1351 شماره 22
دی 1351 شماره 23
بهمن 1351 شماره 24
اسفند 1351 شماره 25
فروردین 1352 شماره 26
خرداد 1352 شماره 27
شهریور 1352 شماره 28-29
مهر 1352 شماره 30
آذر 1352 شماره 31
آذر 1352 شماره 32
بهمن 1352 شماره 33
اردیبهشت 1353 شماره 35
تیر 1353 شماره 37
شهریور 1353 شماره 38
مهر 1353 شماره 39
آذر 1353 شماره 40
اسفند 1353 شماره 41