فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 683، نیمه دوم آذر 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

شورش نان و انقلاب

1

نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران رکود – تورمی در بودجه

1

شباهت روش گذشته‌ی شکنجه با روش "بهینه بازجویی"

1

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورائی

3

مبارزه برای افزایش دستمزد و جایگاه کارگران ایران خودرو

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

یادداشت‌های سیاسی

-          جمهوری اسلامی غوطه ور در گنداب دزدی و فساد

8

-          تلاش جمهوری اسلامی برای مهار بیشتر فضای سیاسی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10