فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 682، نیمه اول آذر 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سقوط بورس، صعود ارز و تعمیق بحران اقتصادی

1

شانزده آذر نماد مبارزه با ارتجاع و استبداد است

1

خیزش دولت روحانی برای غارت دستاوردهای کارگران در تامین اجتماعی

1

تشکل سراسری از نوع دیگر!

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

یادداشت‌های سیاسی

-          سیاه‌پوستان، ساکن جزیره‌ای فقرزده در میان اقیانوسی از ثروت و رفاه مادی

8

-          قتل معلم بروجردی، محصول خشونت دولتی‌ست

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10