فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 678، نیمه اول مهر 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ائتلاف ضد داعش، اهداف، چرایی و نتایج آن

1

"شلاق" نظام بردگی مزدی بر گردۀ طبقه کارگر

1

روحانی در تلاش برای آرامشی در مرزهای نه جنگ و نه صلح

1

تلاش آگاهانه جمهوری اسلامی در بیکارسازی و محدودیت اشتغال زنان

1

بیانیه مشترک درباره مقابله با مخاطرات احتمالی در روند تحولات آتی در ایران

5

کمک های مالی

7

به تبعیض، ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

9

یادداشت‌های سیاسی

-          ایدز و گسترش آن در کودکان خیابانی

10

-          خرافه گری و علل گسترش آن در ایران

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12