فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 312، فروردین 1377

لینک به فایل

عنوان

صفحه

زنگ خطر به صدا در آمده است

1

دستمزدها، خواست کارگران و تصمیم سرمایه داران

1

بالا گرفتن نزاع جناح ها در انتخابات میان دوره ای مجلس

1

لیست کمکهای مالی

2

با کمکهای مالی خود سازمان فدائیان (اقلیت) را یاری رسانید!

2

نظری به واقعیت های گذشته سازمان

         مصاحبه با رفیق توکل

5

پیام نوروزی مشترک

8

ستون مباحثات

         - مارکسیسم: ایدئولوژی یا علم؟

                                              «ارس»

9

اخباری از ایران

         - دولت حامی کارفرماست

         - امتناع سرمایه داران از پرداخت حقوق کارگران

         - دو هزار کارگر در معرض اخراج و بیکاری

         - اعتراض کارگران چیت سازی بهشهر

         - اخراج 20 کارگر

         - کارگران امنیت شغلی ندارند

         - حزب اسلامی کار

         - یک ماه عیدی را کارفرما بالا کشید

         - انتشار اوراق قرضه

         - احضار به دادگاه به جرم «چاپ صور قبیحه»

10

اخبار کارگری جهان

11

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری (30)

         دوران انترناسیونال دوم

12

یادداشتهای سیاسی

         - جنگ در مجلس ارتجاع مغلوبه شد

         - نتیجه انتخابات میاندوره ای به رسوائی کشید

         - آیا یزدی برکنار خواهد شد؟

14

         - یونسکو در نقش دلال سیاسی

         - بحران اقتصادی و تشدید اعتراضات توده ای در اندونزی

15

گزیده ای از نامه های رسیده

         - کانون زندانیان سیاسی ایران – واحد پاکستان

         - اتحاد چپ کارگری

         - «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»

         - کتابخانه ایرانیان شهر هانوفر

15

یادداشتهای سیاسی

         - دیپلماسی گام به گام

         - ماجرای شکنجه شهرداران بیخ پیدا کرده است

16