فهرست مطالب پیام دانشجو، ارگان دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق، بنیانگذار رفیق شهید بیژن جزنی شماره 2، سال 1354

لینک به فایل

عنوان

صفحه

توضیح

 

بدون یک تئوری انقلابی هیچ جنبشی انقلابی نمیتواند وجود داشته باشد

الف

رفقای دانشجو!

ث

فهرست

 

نقش دختران در فعالیتهای صنفی – سیاسی، نوشتۀ رفیق شهید "پری"

یک

نقش دختران در فعالیتهای صنفی – سیاسی

1

تحمیل تعهد خدمت در ارتش بر گروهی از دانشجویان و مسئله اتحاد دانشجویان

16

شعر وانتروی

24

دانش سیاسی، ترجمۀ رفیق محمد معصوم خانی

31

تظاهرات دانشجوئی بمناسبت سالگرد روز دانشجو

53

اعتصاب دانشکدۀ علوم اجتماعی و تعاون، 12 آذر 1354

57

گزارش اعتصابات 16 آذر در دانشگاه مشهد، 12 آذر 1354

61

تظاهرات 16 آذر در دانشگاه اصفهان

71

تظاهرات در دانشگاه ملی ایران

77

گزارش تظاهرات در دانشگاه صنعتی

82

شعار نویسی بر دیوارهای دانشگاه صنعتی

85

تظاهرات دانشجویان دانشکده فنی

87

تظاهرات 16 آذر در دانشگاه تهران

95

تظاهرات 16 آذر در پلی تکنیک تهران

97