فهرست مطالب الفبا، دورۀ جدید - جلد هفتم، پائیز 1365 با آثاری منتشرنشده از دکتر غلامحسین ساعدی (گوهرمراد)

لینک به فایل

 

 

 

عنوان

 

 

صفحه

ارزش فیل مرده

 

 

1

شرح احوال به قلم نویسنده در سال 1983

 

 

3

مصاحبۀ رادیو بی. بی. سی با دکتر غلامحسین ساعدی در اوت 1983

 

 

6

سخنرانی نیمه تمام

 

 

12

آدم شفاهی، آدم کتبی

 

 

17

از دفترچه یادداشت ساعدی

 

 

20

میر مهنا

 

 

23

بزرگ علوی، زندۀ بیدار

 

 

27

شنبه شروع شد (داستان)

 

 

32

سخنان ساعدی دربارۀ سهراب سپهری

 

 

65

داستان اسماعیل (آخرین قصه، نیمه تمام)

 

 

68

تاریخ شفاهی ایران، مصاحبۀ دانشگاه هاروارد با دکتر غلامحسین ساعدی

 

 

70

در راستۀ قاب‌بالان (نمایشنامه)

 

 

141

نامه‌ای برای خوانندگان

 

 

154