فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 201، اردیبهشت 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بن‌بست جنگ و صلح پیشنهادی "لیبرالها"

1

"لیبرالها" نزدیکی طوفان را احساس کرده‌اند

1

اول ماه مه، مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری

1

نظری بر واکنش تبلیغاتی حامیان اپورتونیسم

1

ارزیابی از وضعیت کنونی

گروهبندیهای سیاسی: سوسیالیستهای خرده‌بورژوا و انقلاب

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون ورشکستگی سیاسی و اعمال پلیسی – جاسوسی سازمان مجاهدین

3

کدام سازماندهی با کدام هدف

9

پوزش و تصحیح

16

یادداشتهای سیاسی

2- رژیم جمهوری اسلامی در تلاش کسب حمایت همه‌جانبه‌تر دول امپریالیستی

19

یادواره شهدای سامان

20

یادداشتهای سیاسی

1- مبارزه با بی‌حجابی، سرپوش بر بحران رژیم

20