فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 197-198، دی و بهمن 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

از 19 بهمن 49 تا 4 بهمن 64

1

اشغال کارخانه شیوه مقابله با اخراجهای دسته‌جمعی است

1

اوج ورشکستگی و افلاس سیاسی مجاهدین خلق

1

راه کارگر مدافع حفظ ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی

1

پیام کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت شانزدهمین سالروز بنیانگذاری سازمان و هشتمین سالروز قیام مسلحانه 22 بهمن

3

گزارشی از حمله مسلحانه به مقر رادیوئی سازمان

4

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان

7

اطلاعیه شماره 2 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

8

اطلاعیه شماره 3 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

9

اطلاعیه شماره 4 کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیرامون کمیسیون تحقیق درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

10

اطلاعیه هیئت تحریریه نشریه "کار" و "صدای فدائی" درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

11

اطلاعیه کمیته هماهنگی تشکیلات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران درباره قطع برنامه صدای فدایی

12

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کمیته خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

13

اطلاعیه

19

توضیح درباره کار شماره 197

19

اطلاعیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران سیستان و بلوچستان (بامی استار) درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیویی سازمان

20

اطلاعیه هیات تحریریه "جهان" در مورد حمله مسلحانه به مقر رادیو صدای فدایی

21

اطلاعیه تشکل‌های هوادار سچخفا در خارج از کشور درباره حمله مسلحانه به مرکز فرستنده رادیوئی سازمان

22

اطلاعیه

23

گرامی باد یاد رفقای فدائی کاوه، اسکندر، حسن که در دفاع از مرکز فرستنده صدای فدائی قهرمانانه جان باختند

32

یادوارۀ شهدای دی ماه و بهمن ماه سازمان

32

بهمن ماه سرخ‌ترین و شکوهمندترین ماه در تاریخ جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان

بیاد پانزده رزمنده سیاهکل

32