فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 194، مهر 1364

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

ارزیابی از وضعیت کنونی (نقش و موقعیت طبقات)

1

بحران ژرف‌تر میشود

1

هیئت حاکمه در گردباد تضادها

1

جمهوری اسلامی در تدارک تعرض جدید

1

کمیته کارخانه و مقابله دو خط مشی در جنبش کارگری

1

تضمین ادامه‌کاری و پایداری ما در چه چیزی نهفته است؟

11

آفریقای جنوبی: تبعیض نژادی و مبارزه طبقاتی

13

اطلاعیه سارمان چریکهای فدائی خلق ایران بمناسبت پنجمین سالگرد آغاز جنگ ارتجاعی دولتهای ایران و عراق

چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟

15

توضیح در مورد مقاله انقلاب یا رفرم

19

گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر)

20

گرامی و جاودان باد خاطره شهدای مهرماه سازمان

20