فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 183، 14 شهریور 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

چگونه میتوان به جنگ خاتمه داد؟

1

چرا جنگ آغاز شد؟

1

امپریالیسم و جنگ

1

نکاتی درباره بودجۀ نظامی

1

موضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه کردستان پیرامون تخلیه و انهدام روستاها توسط رژیم جمهوری اسلامی در کردستان

3

تصحیح و پوزش

4

کمکهای مالی دریافت شده

13

از برکات جنگ!

14

یادداشتهای سیاسی

- وحشت از خشم توده‌ها خمینی را به وحشت افکنده است

- امنیت سرمایه معضل رژیم

14