فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، ضمیمه خبری، شماره 181، 30 خرداد 1363

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

جنبش توده‌ای

تحصن در اعتراض به تخلیه اجباری خانه‌های مصادره‌ای

1

جنایات رژیم جمهوری اسلامی

1

جنبش کارگری

- تولیدارو

1

اطلاعیه کمیته خارج از کشور

1

جنبش کارگری

- ایران ناسیونال

- پارس متال

2

جنبش توده‌ای

- باغ فیض

- شعار مرگ بر خمینی عمومیت میابد

- باختران

- آذربایجان

- عبدل آباد واقع در جاده ساوه

5

30 کمیته‌چی بدست توده‌ها اعدام انقلابی شدند

6

سبزوار

6

کار تعاونی کارکنان دانشگاه تهران به کجا کشید؟

6

آئین‌نامه انضباطی دانشگاه امام باقر (مجتمع فنی و مهندسی) اوج واپسگرائی رژیم، خشم و تنفر دانشجویان را برانگیخته است.

6

اعدام جنایتکارانۀ فرزندان انقلابی خلق

8

شکست انتخابات فرمایشی

8