فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، ضمیمه خبری، شماره 176، 24 دی 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

آوارگان جنگ ، علیه رژیم، برضد جنگ

1

جنبش کارگری

شرکت دخانیات

1

اخبار زندان‌ها

- زندان اوین

- تبریز

1

تولیدارو

2

پارس متال

2

خودروسازان (فیات)

2

رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن بمیان توده‌ها ببرید

3

دخانیات

4

شرکت واحد

4

بندر خمینی

4

اخبار مبارزات توده‌ها

تاکسیرانان تهران

5

جنبش انقلابی خلق کرد

5

سیاهکل جاودانه است