فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 176، 24 دی 1362

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

تعدیل بحران به سیاق جمهوری اسلامی

1

چشم‌انداز بن‌بست قدرت

1

"شورای ملی مقاومت" و مسئله خودمختاری

1

نگرشی بر نحوۀ توزیع در جمهوری اسلامی

1

خلق قهرمان ترکمن، خاری در جشم رژیم

7

یادداشتهای سیاسی

فساد در رژیم جمهوری اسلامی

12

"حصر اقتصادی" فریب رژیم علیه زحمتکشان

12

سال نو میلادی بر هم‌میهنان مسیحی مبارک باد

12