فهرست مطالب بولتن مباحثات، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 8، انقلاب ایران و وظایف پرولتاریا، خرداد 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیشگفتار

 

مقدمه

1

متد لنین در بررسی دورانها

6

تضادهای جهانی دوران کنونی

27

بخاطر صلح پایدار، باید انقلاب را شعله‌ورتر ساخت

40

درباره گذار مسالمت‌آمیز

57

درباره دولت دیکتاتوری پرولتاریا، رد دولت عموم‌خلقی

76

درباره حزب عموم‌خلقی

96

انقلاب مشروطیت

103

مبارزه طبقاتی و نقش گروههای سوسیال دمکرات

115

جنگ جهانی اول و اوج‌گیری مجدد جنبش توده‌ای

120

تاسیس حزب کمونیست ایران

130

تعییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوره حکومت رضاخان

148

اوضاع بین المللی، وضعیت داخلی

152

حزب توده

154

خلاصه‌ای از وضعیت بورژوازی ملی

164

ملی شدن صنعت نفت

166

شکست 28 مرداد و رشد مناسبات سرمایه‌داری

181

اصلاحات ارضی و تغییر و تحولات بعد از آن

189

اشکال عمده مالکیت و بهره‌برداری عمومی اراضی کشاورزی در آستانه اصلاحات ارضی

192

صف‌بندی طبقات در روستاها

224

صف‌بندی طبقات در شهرها

230

وصعیت طبقه کارگر و قشربندی درون آن

246

یک جمعبندی از وضعیت نیروهای طبقاتی

256

آغاز جنبش توده‌ای سالهای 57 – 56

259

صف‌بندی طبقات بعد از قیام

261

درباره تضادهای موجود

278

اهداف و وظایف انقلاب (برنامه)

307

توضیحات

 

منابع و مآخذ