فهرست مطالب بولتن مباحثات، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 7، انقلاب ایران و وظایف پرولتاریا، بهمن 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیشگفتار

 

انقلاب ایران و وظایف پرولتاریا

1

صف‌بندی طبقاتی در انقلاب

9

نه گام‌به‌گام، نه پرش از روی مرحله

14

انترناسیونالیسم در کردار

38

ما در کدام عصر زندگی میکنیم؟

44

کدام مسئله محوری است؟ انقلاب و جنگ یا صلح و مصالحه؟

63

ضرورت انقلاب قهری و رد موعظه‌های اپورتونیستی درباره تحول صلح‌آمیز و یا گذار مسالمت‌آمیز به سوسیالیسم

71

تز راه رشد غیرسرمایه‌داری جلوه‌ای از سوسیالیسم تخیلی

81

رد دولت عموم‌خلق و حزب عموم‌خلق

85

آیا سرمایه‌داری در شوروی احیاء شده است؟

102