فهرست مطالب بولتن مباحثات، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 6، دربارۀ دوران، آبان 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

عصر کنونی و تضادهای آن

1

تضادهای اصلی عصر امپریالیسم

3

روابط دیالکتیکی تضادها

12

مسئله صلح و موضع پرولتاریا نسبت به آن

30

وظیفه حزب در رشته سیاست خارجی

32