فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 4، چاپ دوم، اردیبهشت 1355، گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مقدمه 19 بهمن تئوریک به چاپ دوم

الف

تحلیل کوتاهی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی - ظریفی

 

         1) مقدمه

1

         2) تاریخچه گروه

11

         - تشکیل گروه

12

         - ایدئولوژی و مشی گروه

13

         - برنامه و سازماندهی

15

         - جریان کار و رشد گروه

18

         - یورش پلیس در دیماه 1346

23

         - کمبودهای اساسی و اشتباههای گروه تا این مرحله

26

         - ادامه فعالیت گروه

28

         - لو رفتن حسن پور

30

         - تماس با گروهها و جریانهای دیگر

31

         - تماس با گروه دوم موجد چریکهای فدائی خلق (چ. ف. خ.)

32

         - عملیات گروه

34

         - یورش پلیس در آذر و بهمن سال 49

35

         - تیم جنگل و عملیات آن

37

         - عملیات در شهر

43

         - رستاخیز سیاهکل و اهمیت استراتژیک آن

43

         سوم – کمبودها و ویژه گیهای گروه

45

         چهارم – نشریات گروه

48

بررسی نظرات گروه انقلابی جزنی – ظریفی در رابطه با شرایط جامعه ایران و مسائل انقلاب

64

         - عملکرد فاشیستی رژیم شاه

64

         - اختناق و ترور – ماهیت رژیم شاه

66

         - شناخت جنبش نوین انقلابی ایران از شیوه های فاشیستی رژیم

77

زندگی نامۀ 7 انقلابی شهید از گروه جزنی - ظریفی

92

بیژن جزنی

95

حسن ضیاءظریفی

107

مشعوف (سعید) کلانتری

113

محمد چوپان زاده

121

عزیز سرمدی

125

عباس سورکی

131

احمد جلیل افشار

135