کتاب‌های گوناگون
مرداد 1386 قتل در میکونوس، تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
1357 قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
دی 1328 قرارداد 1907 روس و انگلیس راجع بایران، ع. وحید مازندرانی
زمستان 1361 قصه درخت تبریزی، بکیر یلدیز، ترجمه ایرج نوبخت
1367 قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
1370 قیام افسران خراسان، احمد شفائی
1375 قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات
کاج، قصه‌ای از ارتش ضدخلقی شاه، مصطفی راحمی
بهمن 1358 کار در جامعۀ سوسیالیستی، لنین، ترجمۀ ع. افق
اردیبهشت 1394 کارگران پروژه‌ای، جمعی از کارگران پروژه‌ای جنوب
مرداد 1398 کبوترهایی که در زندان بال می‌زدند، مینو همبلی
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 1
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 2
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 3
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 4
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 5
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 6
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 7
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 8
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 9
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 10
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 11
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 12
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 13
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 14
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 15
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 16
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 17
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 18
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 19
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 20
اردیبهشت 1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد اول، بخش اول
اردیبهشت 1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد اول، بخش دوم
اردیبهشت 1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد اول، بخش سوم
دی 1362 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد دوم
1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد سوم
1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد چهارم
1363 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد پنجم
1365 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد ششم
1366 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد هفتم
1369 کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد هشتم
1377 کتاب زندان، ناصر مهاجر، جلد اول
1380 کتاب زندان، ناصر مهاجر، جلد دوم
دی 1334 کتاب سیاه، تیمور بختیار
1358 کتاب کودکان و نوجوانان – 3، قصه – شعر – مقاله – تحقیق – نقد و بررسی، علی‌اشرف درویشیان
1382 کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب
1367 کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری، جلد 1، چاپ دوم
1366 کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری، جلد 2، چاپ اول
کتاب‌شناسی زندان، منیره برادران
تابستان 1365 کتابشناسی عمومی تاریخ سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، دکتر علیرضا ازغندی