کتاب‌های گوناگون
یادنامه
بهار 1370 یادنامه خلیل ملکی، به کوشش امیر پیشداد – همایون کاتوزیان
مهر 1394 یادنامه زنده‌یاد شاهرخ زمانی، نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
یادنامه شهید بخون خفته خلق دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی
خرداد 1389 یادها، جلد اول، ویدا حاجبی تبریزی، چاپ اول، نسخه تایپی
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش اول
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش دوم
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش سوم
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش چهارم
پاییز 1360 یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد، بخش پنجم
تابستان 1392 یادهائی از گذشته، بخش دوم، حزب توده در مهاجرت، دکتر فروتن
تابستان 1376 یادهای زندان، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، فریبا ثابت
بهار 1383 یادهای زندان، خاطراتی از زندان های زنان جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، فریبا ثابت
بهمن 1380 یاس و داس، بیست سال روشن‌فکری و امنیتی‌ها، فرج سرکوهی
اسفند 1354 یک پرسشنامۀ کارگری، کارل مارکس
اسفند 1391 یک گام به پس، مباحثات مربوط به تصمیم سندیکای واحد در مورد برکناری و طرد منصور اسانلو، انجمن پژوهش‌های کارگری
30 شهریور 1400 یکبار دیگر درباره اینکه چرا همه دیکتاتوری ها بد نیستند و چرا ما باید دیکتاتوری سوسیالیستی را بخواهیم و برای آن بجنگیم، باب آواکیان
1395 یه‌جنگل ستاره، خاطرات زندان، امیرحسین بهبودی