فدائی، ارگان کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران
بهمن 1363 فدائی، شماره 8
اردیبهشت 1364 فدائی، شماره 12
خرداد 1364 فدائی، شماره 13
مرداد 1364 فدائی، شماره 15
شهریور 1364 فدائی، شماره 16
مهر 1364 فدائی، شماره 17
آبان 1364 فدائی، شماره 18
آذر 1364 فدائی، شماره 19
فروردین 1365 فدائی، شماره 23
شهریور 1365 فدائی، شماره 28
مهر 1365 فدائی، شماره 29
آذر 1365 فدائی، شماره 30
بهمن 1365 فدائی، شماره 32
اسفند 1365 فدائی، شماره 33
فروردین 1366 فدائی، شماره 34
اردیبهشت 1366 فدائی، شماره 35
تیر 1366 فدائی، شماره 37
مرداد 1366 فدائی، شماره 38
شهریور 1366 فدائی، شماره 39
مهر 1366 فدائی، شماره 40
آبان 1366 فدائی، شماره 41
آذر 1366 فدائی، شماره 42
دی 1366 فدائی، شماره 43
اسفند 1366 فدائی، شماره 45
فروردین 1367 فدائی، شماره 46
مرداد 1369 فدائی، شماره 65
شهریور 1369 فدائی، شماره 66
مهر 1369 فدائی، شماره 67
آبان 1369 فدائی، شماره 68
آذر 1369 فدائی، شماره 69
بهمن 1369 فدائی، شماره 70
اسفند 1369 فدائی، شماره 71
فروردین 1370 فدائی، شماره 72
اردیبهشت 1370 فدائی، شماره 73
خرداد 1370 فدائی، شماره 74
مرداد 1370 فدائی، شماره 75
مهر 1370 فدائی، شماره 76