منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل 60-1350

از انتشارات سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت

توضیح

بخشی از اسناد منتشر شده در این مجموعه، یعنی از سال 1359 به بعد به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت مربوط است. با این وجود این اسناد هم در همینجا آورده می‌شوند.

از آنجاییکه بخش پایانی کتاب مقالات و اعلامیه‌هایی است که از نشریه کار نقل شده‌اند و نشریه کار در همین سایت در دسترس است، از آوردن مجدد آنها در این بخش خودداری می‌شود. برای رفع هرگونه ابهامی، فهرست و سرمقاله این مجموعه را هم در سایت درج میشوند.

تیر 1361 فهرست
23 دی 1350 اعلامیه شماره 1
فروردین 1353 اندیشه رفیق "مائوتسه دون" و انقلاب ما، نبرد خلق
آذر 1357 باز هم درباره وظایف اساسی...،
بهمن 1350 بیانیه چریکهای فدایی خلق
آذر 1356 بیانیه س.چ.ف.خ.ا. به مناسبت روز دانشجو، "پیام دانشجو" ارگان دانشجویی س.چ.ف.خ.ا. شماره 3
مرداد 1358 پاسخ به "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"
17 اسفند 1357 پیش به سوی مبارزه ایدئولوژیک ضامن وحدت جنبش کمونیستی
خرداد 1357 جبهه واحد ضددیکتاتوری و دار و دسته حزب توده
خرداد 1357 جنبش خلق و اپورتونیستهای ما
خرداد 1355 جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7
مرداد 1358 چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم
15 آبان 1357 در این قیام خونین که آغاز شده مردم را یاری کنیم
خرداد 1355 سرمقاله، نبرد خلق 7
1354 شعارهای وحدت، دو مقاله درباره وحدت
خرداد 1355 عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن در مرحله‌ای که گذشت، نبرد خلق 7
ما و رهبران حزب توده
28 دی 1357 نامه سرگشاده س.چ.ف.خ.ا. به آیت‌الله خمینی مبارز عالیقدر و پیشوای بزرگ شیعیان
مرداد 1357 وظایف اساسی مارکسیست – لنینستها در مرحله کنونی رشد جنبش کمونیستی ایران
آذر 1357 هر سازشی با رژیم خیانت به آرمان مردم است