سهند، نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
13 دی 1392 سهند، دور اول، شماره 1
05 بهمن 1392 سهند، دور اول، شماره 2
18 بهمن 1392 سهند، دور اول، شماره 3
16 اسفند 1392 سهند، دور اول، شماره 5
15 فروردین 1393 سهند، دور اول، شماره 7
17 خرداد 1393 سهند، دور اول، شماره 13
17 مرداد 1393 سهند، دور اول، شماره 17
05 مهر 1393 سهند، دور اول، شماره 21
17 آبان 1393 سهند، دور اول، شماره 22
24 آبان 1393 سهند، دور اول، شماره 23
02 آذر 1393 سهند، دور اول، شماره 24
09 آذر 1393 سهند، دور اول، شماره 25
25 تیر 1394 سهند، دور دوم، شماره 1
اسفند 1394 سهند، دور دوم، شماره 2
اردیبهشت 1395 سهند، دور دوم، شماره 3
مرداد 1395 سهند، دور دوم، شماره 4
اسفند 1395 سهند، دور دوم، شماره 6
تیر 1396 سهند، دور دوم، شماره 8
مهر 1396 سهند، دور دوم، شماره 9
آبان 1396 سهند، دور دوم، شماره 10
بهمن 1396 سهند، دور دوم، شماره 11
اسفند 1396 سهند، دور دوم، شماره 12
فروردین 1397 سهند، دور دوم، شماره 13
بهمن 1397 سهند، دور دوم، شماره 14
اسفند 1397 سهند، دور دوم، شماره 15
فروردین 1398 سهند، دور دوم، شماره 16
اردیبهشت 1398 سهند، دور دوم، شماره 17
شهریور 1398 سهند، دور دوم، شماره 19
مهر 1398 سهند، دور دوم، شماره 20