حقیقت، دور سوم

پیوند به صفحه اصلی

دور جدید، حزب کمونیست ایران- مارکسیت. لنینیست. مائوئیست

از شماره 9 تا 40 از سایت سربداران برگرفته شده است

خرداد 1380 حقیقت، دور سوم، شماره 1
مهر 1380 حقیقت، دور سوم، شماره 2
بهمن 1380 حقیقت، دور سوم، شماره 3
اسفند 1380 حقیقت، دور سوم، شماره 4
تیر 1381 حقیقت، دور سوم، شماره 5
مهر 1381 حقیقت، دور سوم، شماره 6
آبان 1381 حقیقت، دور سوم، شماره 7
بهمن 1381 حقیقت، دور سوم، شماره 8
اردیبهشت 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 9
تیر 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 10
تیر 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 10، ویژه نامه
مرداد 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 11
آبان 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 12
بهمن 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 13
اسفند 1382 حقیقت، دور سوم، شماره 14
اردیبهشت 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 15
اردیبهشت 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 15، ویژه اول ماه مه
مرداد 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 16
شهریور 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 17
آبان 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 18
آذر 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 19
بهمن 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 20
اسفند 1383 حقیقت، دور سوم، شماره 21
اردیبهشت 1384 حقیقت، دور سوم، شماره 22
تیر 1384 حقیقت، دور سوم، شماره 23
مرداد 1384 حقیقت، دور سوم، شماره 23، ویژه سندیکای کارگران پروژه ای (فصلی) آبادان و حومه
شهریور 1384 حقیقت، دور سوم، شماره 24
آبان 1384 حقیقت، دور سوم، شماره 25
بهمن 1384 حقیقت، دور سوم، شماره 26
فروردین 1385 حقیقت، دور سوم، شماره 27
مرداد 1385 حقیقت، دور سوم، شماره 28
شهریور 1385 حقیقت، دور سوم، شماره 29
آبان 1385 حقیقت، دور سوم، شماره 30
دی 1385 حقیقت، دور سوم، شماره 31
بهمن 1385 حقیقت، دور سوم، شماره 32
فروردین 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 33
تیر 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 34
شهریور 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 35
آبان 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 36
آذر 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 37
بهمن 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 38
اسفند 1386 حقیقت، دور سوم، شماره 39
خرداد 1387 حقیقت، دور سوم، شماره 40
شهریور 1387 حقیقت، دور سوم، شماره 41
آبان 1387 حقیقت، دور سوم، شماره 42
بهمن 1387 حقیقت، دور سوم، شماره 43
اردیبهشت 1388 حقیقت، دور سوم، شماره 44
تیر 1388 حقیقت، دور سوم، شماره 45
شهریور 1388 حقیقت، دور سوم، شماره 46
آذر 1388 حقیقت، دور سوم، شماره 47