پلنوم‌های حزب توده ایران
دی 1366 آئین نامۀ اجرائی مصوب پلنوم دی ماه 1366 کمیتۀ مرکزی پیرامون تغییرات در اساسنامۀ حزب تودۀ ایران در انطباق با ماده 37 مربوط به شرایط کار مخفی
خرداد 1365 ارزیابی خط‌مشی حزب تودۀ ایران در سالهای 1361 – 1357، پلنوم 19 کمیته مرکزی حزب توده ایران
اسفند 1357 اسناد پلنوم شانزدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
اردیبهشت 1379 اسناد سومین پلنوم (وسیع) کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، اردیبهشت ماه 1379
تیر 1354 اطلاعیه دبیر خانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درباره پلنوم پانزدهم حزب
فروردین 1360 اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ: تشکیل هفدهمین پلنوم (وسیع) کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
آذر 1362 اطلاعیۀ هیأت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ برگزاری هجدهمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
آذر 1362 اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درباره سیاست دولت ریگان، پلنوم 18
آبان 1393 پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، آبان ماه 1393
بهمن 1396 پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، بهمن ماه 1396
تیر 1395 پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، تیرماه 1395
آذر 1362 پیام پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مردم ایران
آذر 1362 پیام پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مردم ایران و بشریت مترقی درباره زندانیان سیاسی ایران
01 دی 1362 شادباش سازمانهای حزب تودۀ ایران در خارج از کشور بمناسبت برگزاری هجدهمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
آذر 1362 قطعنامه پلنوم هحدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران پیرامون تدوین برنامۀ جدید حزب تودۀ ایران
خرداد 1365 قطعنامه دربارۀ گروه فراکسیونی، پلنوم 19 کمیته مرکزی حزب توده ایران
خرداد 1365 قطعنامه کنفرانس ملی حزب تودۀ ایران دربارۀ وضع ایران و جهان و وظایف حزب در مرحلۀ کنونی
27 بهمن 1366 قطعنامه مصوب پلنوم دیماه 1366 کمیته مرکزی حزب توده ایران
آذر 1362 قطعنامۀ پلنوم هحدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درباره وضع جهان، ایران و وظایف حزب در مرحله کنونی
1364 گزارش سیاسی کمیته مرکزی به کنفرانس ملی حزب توده ایران
20 بهمن 1366 گزارش هیأت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، دیماه 1366
فروردین 1369 گزارش هیئت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی فروردین ماه 1369، حزب توده ایران
فروردین 1360 گزارش هیئت سیاسی به هفدهمین پلنوم (وسیع) کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
فروردین 1369 متن گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم فروردین ماه 69، حزب توده ایران