رفتن به محتوای اصلی
دادگاه بدوی حمید نوری

فایل‌های صوتی دادگاه حمید نوری را با استفاده از کانال یوتیوب "دیده‌بان ایران، بنیاد ایران تریبونال" (Iran Watch) تهیه کرده‌ام.

آدرس به منبع:

https://www.youtube.com/@iranwatch7092/streams

دادگاه حمید نوری، ترجمه فارسی کیفرخواست حمید نوری 19 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 1، کیفرخواست دادستان‌ها 19 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 2، کیفرخواست دادستان‌ها 20 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 3، کیفرخواست دادستان‌ها 21 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 4، بخش 1، کیفرخواست دادستان‌ها 26 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 4، بخش 2، کیفرخواست دادستان‌ها 26 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 4، بخش 3، کیفرخواست دادستان‌ها 26 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 5، بخش 1، وکلای شاهدان 29 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 5، بخش 2، وکلای مدافع حمید نوری 29 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 5، بخش 3، وکلای مدافع حمید نوری 29 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 5، بخش 4، وکلای مدافع حمید نوری 29 مرداد 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 6، بخش 1، وکلای مدافع حمید نوری 01 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 6، بخش 2، ایرج مصداقی 01 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 6، بخش 3، ایرج مصداقی 01 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 6، بخش 4، ایرج مصداقی 01 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 7، بخش 1، ایرج مصداقی 03 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 7، بخش 2، ایرج مصداقی 03 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 7، بخش 3، ایرج مصداقی 03 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 7، بخش 4، ایرج مصداقی 03 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 8، بخش 1، ایرج مصداقی 04 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 8، بخش 2، ایرج مصداقی 04 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 8، بخش 3، ایرج مصداقی 04 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 8، بخش 4، ایرج مصداقی 04 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 9، بخش 1، پرسش‌های دانیل مارکوس و توماس سودرکویست، وکلای مدافع حمید نوری از ایرج مصداقی 09 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 9، بخش 2، پرسش‌های دانیل مارکوس و توماس سودرکویست، وکلای مدافع حمید نوری از ایرج مصداقی 09 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 9، بخش 3، پرسش‌های دانیل مارکوس و توماس سودرکویست، وکلای مدافع حمید نوری از ایرج مصداقی 09 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 10، بخش 1، نصراله مرندی 11 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 10، بخش 2، نصراله مرندی 11 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 10، بخش 3، نصراله مرندی 11 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 10، بخش 4، نصراله مرندی 11 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 11، بخش 1، مهدی برجسته گرمرودی 12 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 11، بخش 2، مهدی برجسته گرمرودی 12 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 11، بخش 3، مهدی برجسته گرمرودی 12 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 11، بخش 4، مهدی برجسته گرمرودی 12 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 12، بخش 1، همایون کاویانی 15 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 12، بخش 2، همایون کاویانی 15 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 12، بخش 3، همایون کاویانی 15 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 12، بخش 4، همایون کاویانی 15 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 13، بخش 1، سیامک نادری 17 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 13، بخش 2، سیامک نادری 17 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 13، بخش 3، سیامک نادری 17 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 13، بخش 4، سیامک نادری 17 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 14، بخش 1، پرسش‌های وکلای مدافع متهم از سیامک نادری 18 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 14، بخش 2، محسن اسحاقی 18 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 14، بخش 3، محسن اسحاقی 18 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 14، بخش 4، محسن اسحاقی 18 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 14، بخش 5، محسن اسحاقی 18 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 15، بخش 1، رمضان فتحی 23 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 15، بخش 2، رمضان فتحی 23 شهریور 1400
دادگاه حمید نوری، جلسه 15، بخش 3، رمضان فتحی 23 شهریور 1400