فهرست مطالب اسناد و مصوبات نشست سوم «اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران» مهر ماه 1382

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بخش اول

 

-          گزارش نشست سوم «اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران»

5

-          روز اول نشست

6

-          روز دوم نشست

8

-          روز سوم

10

-          اعضای شورای هماهنگی «اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران»

11

-          بیانیه سیاسی و پلاتفرم «اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران»

13

-          اساسنامه

21

بخش دوم

 

-          قطعنامه درباره چشم‌انداز تحولات سیاسی

25

-          قطعنامه درباره جنبش زنان

37

-          قطعنامه در رابطه با جنبش کارگری

41

بخش سوم

 

-          پیام به زنان مبارز ایران

47

-          پیام به جوانان و دانش جویان آزادی‌خواه

53

-          پیام به زندانیان سیاسی

57

-          پیام به طبقه کارگر ایران

61

-          اطلاعیه پایانی نشست سوم نیروها و فعالین کمونیست و چپ ایران

67