رفتن به محتوای اصلی

فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 4، چاپ دوم، اردیبهشت 1355، گروه جزنی – ظریفی پیشتاز جنبش مسلحانۀ ایران

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مقدمه 19 بهمن تئوریک به چاپ دوم

الف

تحلیل کوتاهی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی - ظریفی

 

          1) مقدمه

1

          2) تاریخچه گروه

11

          - تشکیل گروه

12

          - ایدئولوژی و مشی گروه

13

          - برنامه و سازماندهی

15

          - جریان کار و رشد گروه

18

          - یورش پلیس در دیماه 1346

23

          - کمبودهای اساسی و اشتباههای گروه تا این مرحله

26

          - ادامه فعالیت گروه

28

          - لو رفتن حسن پور

30

          - تماس با گروهها و جریانهای دیگر

31

          - تماس با گروه دوم موجد چریکهای فدائی خلق (چ. ف. خ.)

32

          - عملیات گروه

34

          - یورش پلیس در آذر و بهمن سال 49

35

          - تیم جنگل و عملیات آن

37

          - عملیات در شهر

43

          - رستاخیز سیاهکل و اهمیت استراتژیک آن

43

          سوم – کمبودها و ویژه گیهای گروه

45

          چهارم – نشریات گروه

48

بررسی نظرات گروه انقلابی جزنی – ظریفی در رابطه با شرایط جامعه ایران و مسائل انقلاب

64

          - عملکرد فاشیستی رژیم شاه

64

          - اختناق و ترور – ماهیت رژیم شاه

66

          - شناخت جنبش نوین انقلابی ایران از شیوه های فاشیستی رژیم

77

زندگی نامۀ 7 انقلابی شهید از گروه جزنی - ظریفی

92

بیژن جزنی

95

حسن ضیاءظریفی

107

مشعوف (سعید) کلانتری

113

محمد چوپان زاده

121

عزیز سرمدی

125

عباس سورکی

131

احمد جلیل افشار

135

الفبا