نشریات

آدینه (مهد آزادی)
آرش، پرویز قلیچ‌خانی
آرش، فاطمه نراقی
آزادی، دور دوم، شماره 22 و 23، وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران
آزادی ایران
آزادی زن، سازمان آزادی زن
آغازی نو
آهنگر
احمد کسروی
الفبا، غلامحسین ساعدی
انتقاد کتاب
اندیشه
اندیشه آزاد، کانون نویسندگان ایران
اندیشه نو
اندیشه و انقلاب، نشریه چپ های سوسیالیت
ایران، مدیر مسؤل: منصور کوشان
ایرانشهر
بذر
بسوی آزادی
بولتن مباحثات برای تدارک سیاسی نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ
بهار ایران، کانون پناهندگان ایرانی ـ هلند
پرولتاریا، تلاش برای ایجاد حزب طبقه کارگر
پیروزی
پیغام امروز، رضا مرزبان
تریبون، مجله بررسی مسائل جامعه چند فرهنگی
توفیق
تهران مصور
جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی
جنبش، نشریه سیاسی
جهان نوین
چشم‌انداز
خیابان
راه آینده، ماهنامه‌ی اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی
روزنامه انقلاب اسلامی
روزنامه توفان، فرخی یزدی
روزنامه جنگل، ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان جنگلی
زنان در مبارزه، ماهنامه اتحاد ملی زنان
سهند، نشریه سیاسی و فرهنگی
عصر عمل
فردای ایران
فصلی در گلسرخ
کتاب امروز
کتاب پژوهش کارگری
کتاب جمعه، احمد شاملو
کنکاش در گستره تاریخ و سیاست
لویس، نشریه ارمنیان ایران، ادیک باغداساريان
ماهنامه زنان، شهلا شرکت
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی
مردم ایران، نشریه جمعیت آزادی مردم ایران (خداپرستان سوسیالیست)
نامه کانون نویسندگان ایران
نشریه قرن بیستم، میرزاده عشقی، دور دوم، سال 1301
نشریه کاوه
نظم نوین
نقد نو، ماهنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی
نیستان، گاهنامه ادبی - فرهنگی
نیمه دیگر، نشریه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان
همت
هویس، نشریه ارمنیان ایران، لئون آهارونیان