کتاب - جزوه

آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی
آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف
آمریکا و تحولات ایران، اسناد و مدارک آزاد شده دولت ایالات متحده آمریکا
آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان
آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئوهیوبمان
آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
آموزشهای سندیکائی
آوازهای آغاز، علی مولوی
احزاب سیاسی در مجلس سوم، منصورۀ اتحادیه (نظام مافی)
ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
ادیک باغداساریان
ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران
اساسنامه حزب ایران
استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
اسرار ساواک، اسکندر دلدم
اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، متن کامل 17 سند تازه منتشر شده
اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (1340 – 1320 ه. ش.)
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان
اسنادی از مطبوعات ایران (1340 – 1320 ه. ش.)
اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی
اشغال سفارت و تضاد خلق و امپریالیسم، دو مقاله
اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی
اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز
اقتصاد سیاسی به زبان ساده
امیرانتظام
انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
انقلاب اکتبر از چشم یک ایرانی
انقلاب اکتبر و هنر، هوشنگ سپهر
انقلاب شوروی، م. ح. کویر
انقلاب و رفرم، پل ماتیک
انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
انقلاب یا کودتای فرهنگی، م. دالاشوب
ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی
اولین حکومت کارگری
ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده
ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی
بازتاب زیبائیهای انقلاب بر بوم نقاشان خلق
بچه‌های کار و زحمت
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی
بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان
بورژوازی دام می‌گسترد و چند مقالۀ دیگر، ژ. استالین
بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
پیام ارنستو چه گورارا
پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف
پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
تاریخ مختصر اتحاد شوروی
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف
تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380
تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران
«تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت
جهان نفت در جهان مارکس
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد
چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
چند مقاله از لنین، استالین، مائو
چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟
چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی، قاسم نورمحمدی
حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
خسرو گلسرخی
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
سینما رکس آبادان
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فردریش انگلس
فریدون آدمیت
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
محمدعلی همایون کاتوزیان
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
منیره برادران
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
«نیروی سوم» پایگاه اجتماعی امپریالیسم
و. ا. لنین
...و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
«هرمز» هم جاودانه شد
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد
ئاله کوک (برگ سبز)، خاطرات غنی بلوریان