کتاب - جزوه

آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا
آشنائی با شاهکارهای هنرهای تجسمی
آمریکا پشتیبان رژیم‌های ارتجاعی، پیوتر خلبنیکوف
آمریکا و تحولات ایران، اسناد و مدارک آزاد شده دولت ایالات متحده آمریکا
آموزش سیاسی، سلسله مقالات برای دانش‌آموزان و جوانان
آموزش مقدماتی درباره سرمایه‌داری و سوسیالیسم، لئوهیوبمان
آموزش و فرهنگ، کانون استادان مترقی دانشگاه شیراز
آموزشهای سندیکائی
آوازهای آغاز، علی مولوی
احزاب سیاسی در مجلس سوم، منصورۀ اتحادیه (نظام مافی)
ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
ادیک باغداساریان
ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران
اساسنامه حزب ایران
استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
اسرار ساواک، اسکندر دلدم
اسناد احزاب سیاسی ایران (1320 – 1330 ش)
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2
اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، متن کامل 17 سند تازه منتشر شده
اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (1340 – 1320 ه. ش.)
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان
اسنادی از مطبوعات ایران (1340 – 1320 ه. ش.)
اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی
اشغال سفارت و تضاد خلق و امپریالیسم، دو مقاله
اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی
اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز
اقتصاد سیاسی به زبان ساده
امیرانتظام
انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه
انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
انقلاب اکتبر از چشم یک ایرانی
انقلاب اکتبر و هنر، هوشنگ سپهر
انقلاب شوروی، م. ح. کویر
انقلاب و رفرم، پل ماتیک
انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
انقلاب یا کودتای فرهنگی، م. دالاشوب
ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی
اولین حکومت کارگری
ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده
ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا
بازتاب زیبائیهای انقلاب بر بوم نقاشان خلق
بچه‌های کار و زحمت
بر زنان در ایران چه می گذرد؟، ثریا شهابی
بررسی مشی چریکی در ایران، سیدمحمدصادق علوی
بضاعت حقیرانه، نقد «سنتز نوین» باب آواکیان، هرمز دامان
بورژوازی دام می‌گسترد و چند مقالۀ دیگر، ژ. استالین
بیان عملی اصول هفتگانۀ بیانیه 16 آذر، سند داخلی، جمهورخواهان ملی ایران
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ داود علی بابایی
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
پیام ارنستو چه گورارا
پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف
پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران
تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمد خلیل اله مقدم
تاریخ مختصر اتحاد شوروی
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف
تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380
تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
تراژدی استالینیسم در ایران، عبدی کلانتری
تروتسکیسم (تزی ضدانقلابی) علیه لنینیسم
تشکیلات فراماسونری در ایران، حسین میر
تفسیرهای رادیو مسکو درباره حوادث ایران
«تئوری» سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی
جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی
جنبش کمونیستی و مبارزات طبقاتی کارگران، نقد مواضع نشریه حقیقت
جهان نفت در جهان مارکس
جهان‌بینی ماهی سیاه کوچولو، منوچهر هزارخانی
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد
چمدانی کوچک در کمدی قدیمی، ابوالفضل محققی
چند اثر از آودیک ایساهاکیان، ترجمه کانون فرهنگی ارمنی
چند سؤال از حزب توده، ک. آرش
چند مقاله از لنین، استالین، مائو
چه کسانی از جنگ ایران و عراق بهره می جویند؟
چهارده ماه در خارک (یادداشتهای روزانه زندانی)، کریم کشاورز
حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران
حزب توده ایران در مهاجرت، مطالعه‌ای بر اساس اسناد منتشر نشده آلمان شرقی
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین
خاطرات آلبرت سهرابیان، برگی از جنبش کارگری کمونیستی ایران
خاطرات آیت الله منتظری
خاطرات تقی کی‌منش، 1357 – 1301، به اهتمام: بهروز مطلب‌زاده
خاطرات زندان، مهناز قِزِلّو
خاطرات سیدمحمد علی جمالزاده
خاطرات شاپور بختیار
خاطرات و سفرنامۀ ژنرال آیرونساید در ایران
خاطرات یک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری
خطر فاشیسم و تئوفاشیسم، زارودوف
خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی
خاطرات سیاسی دکتر انور خامه‌ای
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
خاطرات محرمانه امیراسداله علم، گفتگوهای من با شاه
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
خاطرات مهاجرت، از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتۀ ملیون برلین، عبدالحسین شیبانی وحیدالملک
خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین قنسول سابق روس در ایران
خسرو گلسرخی
زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر
ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند
سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه
ساعدی، از او و درباره او، باقر مرتضوی
ساواک، کریستین دلانوآ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر
سرگذشت ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار
سفر با بالهای آرزو، نقی حمیدیان
سقوط شاه، فریدون هویدا
سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر
سینما رکس آبادان
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی
صمد بهرنگی
علی اکبر اکبری
فردریش انگلس
فریدون آدمیت
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
قتل عام ارمنیان، اسماعیل رائین
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی
کتاب زندان، ناصر مهاجر
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان
کردها چه میگویند؟!، قادر عبداله
کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی
گزارش قتل ها و اعترافات سعید امامی، علی‌رضا نوری‌زاده
گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت
گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری
گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان
لنین همانگونه که بود، آناتولی لوناچارسکی
م. ا. به آذین
محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی
محمدعلی همایون کاتوزیان
مطبوعات ایران از شهریور 1320 تا 1326، دکتر حسین ابوترابیان
مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا
من متهم می کنم کمیته مرکزی حزب توده ایران را، فریدون کشاورز
منیره برادران
مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری
میکونوس
ناریا
نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان
نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی
«نیروی سوم» پایگاه اجتماعی امپریالیسم
و. ا. لنین
...و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
«هرمز» هم جاودانه شد
یادها!، نویسنده: ن. کروپسکایا، مترجم: ز. اسعد
ئاله کوک (برگ سبز)، خاطرات غنی بلوریان
عملیات
خرداد 1358 کدوم کتابو بخونم؟، نوشته‌ی مراد گل‌مرادی
بدون تاریخ کردستان و شیخ عزالدین حسینی
شهریور 1358 کردستان: توطئه های ابرقدرتها و مواضع نیروهای سیاسی، اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر
آبان 1358 کرنش به رویزیونیسم و سوسیال امپریالیسم، کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگر، اول آبان 1358
بدون تاریخ کشتار تابستان 1367، یرواند آبراهامیان
بهار 1359 کمونیزم و ارزشهای انسانی، موریس کورنفورت، ترجمۀ ج. نوائی
آبان 1377 کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی
اسفند 1357 کی برمی گردی دادش جان؟، علی اشرف درویشیان
بهمن 1377 گرامی باد خاطره ی جانباختگان خلق، رفیق شهید حمید اشرف، بمناسبت سی امین سالگرد حماسه سیاهکل، باز نشر 1394
آبان 1359 گروگان گیری خمینی، رابرت دریفوس، ترجمه و ویرایش دکتر فرهاد زرگر
فروردین 1383 گزارش تجربه جنگل، یوسف
فروردین 1387 گزارش سالیانه نقض حقوق پیروان ادیان در جمهوری اسلامی، سال 1386
تیر 1387 گزارش سالیانه وضعیت دانشجویان در ایران از تیر 1386 تا خرداد 1387
تیر 1367 گزارش میخائیل گارباچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی در نوزدهمین کنفرانس سراسری حزب کمونیست اتحاد شوروی
1371 گزارش‌های محرمانه شهربانی (26 – 1324) جلد اول، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
1371 گزارش‌های محرمانه شهربانی (28 – 1327) جلد دوم، مجید تفرشی – محمود طاهر احمدی
بدون تاریخ گزارشی کوتاه در باره جمعه سیاه، نقل از جراید و خبرگزاریها
مهر 1357 گفتارهای رادیوئی برنامه فارسی صدای انقلاب عمان، شماره 1، 1357
آبان 1357 گفتگوی نمایندۀ روشنفکران آزادیخواه در اروپا با ا. ح. آریانپور
بدون تاریخ گفتگوی ولز با استالین، ترجمه دکتر محمدعلی نجفی
زمستان 1349 گفت‌وشنودی با خسرو گلسرخی، زمستان 1349
بهمن 1324 لنین بزرگ، ملک الشعرای بهار
بدون تاریخ لنین، استالین: درباه‌ی مطبوعات کمونیستی، دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر"
تابستان 1398 مادی نمره بیست، مریم سطوت
بدون تاریخ مارکس به زبان ساده، ریوس، ترجمه: پرویز آدرانی
بدون تاریخ مارکسیسم و نقادی آن از جانب «چپ»، نقدی بر نظرات باب آواکیان، هرمز دامان
زمستان 1356 مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده، زمستان 1356
بدون تاریخ متن کامل نامه توطئه آمیز «تهرانی» دژخیم و شکنجه گر ساواک
1358 مجموعه اشعار ضدطاغوتی، اباذر مزدک
بدون تاریخ مجموعه شعر، با اخگران عشق مزدک، ژاله چارلنگی
بدون تاریخ مجموعۀ گفتار، 1 (مجموعه مصاحبه‌های خمینی با خبرنگاران خارجی در سال 1357)، موسوی
آذر 1336 محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
اسفند 1357 محتوای انقلاب ما، دکتر علی‌اصغر حاج سیدجوادی
بدون تاریخ محمد مصدق و بهائیان، بهرام چوبینه
دی 1392 محمدرضا پهلوی آخرین شاهنشاه، 1980 – 1919، دکتر هوشنگ نهاوندی، ایو بوماتی، ترجمه: دادمهر
1358 مختصری دربارۀ سرمایه‌داری وابسته، 1358، گروه یاران حیدر عمواوغلی
بدون تاریخ مروری بر سازمان‌های چپ در تبعید، سیامند
زمستان 1358 مسائل سیاسی اجتماعی، از مجموعه آثار کارل مارکس – فریدریش انگلس (8)، برگردان: بیژن
شهریور 1342 مسئله درباره استالین، دومین تفسیر از نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، اداره نشریات زبانهای خارجی، پکن
مهر 1365 مصدق و ملکی، خسرو شاکری
1358 من فالانژ نیستم، رضا آقامیری
1394 من یک زنم...، نسترن ناصری
تابستان 1383 مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار
خرداد 1360 مناظره تلویزیونی کیانوری، فتاپور، بهشتی، پیمان
بدون تاریخ مهمان پسران شاطر نانوا، ایرج هاشمی زاده
زمستان 1358 نامه‌های زندان روزا لوکزامبورگ، نظم نوین، ویژه نامه شماره 1
1374 نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، نیما پرورش
بدون تاریخ نسل کشی ارامنه، آ. الله وردی
آبان 1337 نطق‌های شیخ محمد خیابانی، تهیه و تنظیم: بهرام خیابانی
اردیبهشت 1382 نظام پیشنهادی برای آینده ایران، مجامع اسلامی ایرانیان

صفحه‌ها