بولتن سیاسی - خبری اتحاد چپ کارگری ایران

عملیات
11 اسفند 1376 شماره 3
10 فروردین 1377 شماره 5
24 فروردین 1376 شماره 6
21 اردیبهشت 1377 شماره 8
25 خرداد 1377 شماره 10
24 مرداد 1377 شماره 15