نشریه کار شماره 1 تا 60

توضیح:

در خرداد ماه 1359 انشعابی در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران صورت گرفت و این سازمان به دو سازمان جدا از هم تبدیل شدند که بعدها به اکثریت و اقلیت معروف گشتند. پس از آن، یعنی از شماره 61 به بعد نشریه کار هم‌زمان توسط هر دو سازمان منتشر می‌شد. به همین دلیل شماره های 1 تا 60 جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

صفحه‌ها