سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

عملیات
22 بهمن 1363 مردم ایران علیه جنگ
شهریور 1362 مسائل انقلاب و مواذضع ما، شماره 1، متحد شویم، در دفاع از انقلاب بپا خیزیم، فرخ نگهدار
بهمن 1362 مسائل انقلاب و مواضع ما 2، گرامی باد 22 بهمن پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران، فرخ نگهدار دبیراول سازمان فدائیان خلق ایران
29 اسفند 1363 مسائل انقلاب و مواضع ما، شماره 3، متحد شویم! به حاکمیت ارتجاع پایان دهیم، فرخ نگهدار
01 دی 1361 مسائل تبلیغات
آبان 1366 مسائل سازمانی، شماره 1
بدون تاریخ مسائل سازمانی شماره 2
دی 1359 مصوبات نخستین گردهمائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران اکثریت-جناح چپ
زمستان 1376 مصوبات، قرارها، پیام‌ها و گزارش کامل پنجمین کنگرۀ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از 13 تا 18 دی 1376
بدون تاریخ نامه جمعی از خانواده ها به شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران -اکثریت
بهمن 1367 نگاهی به عمده‌ترین روندها در اقتصاد ایران، بهمن 1367
بدون تاریخ نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
بهمن 1359 نگرشی بر سه سال تجربه انقلابی توده‌ها، جناح چپ، بهمن 1359

صفحه‌ها