سازمان فدائیان (اقلیت)

عملیات
09 آذر 1364 اساسنامه‌های پیشنهادی
مرداد 1366 اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی بخش 1
بدون تاریخ اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی بخش 2
24 بهمن 1364 اطلاعیه شماره 6 شورای عالی درباره 4 بهمن 1364
خرداد 1359 اکثریت سچفخا زیر پرچم سوسیال رفرمیسم
خرداد 1364 انتقاد و انتقاد از خود به شیوه کمونیستی
02 تیر 1359 پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت
21 بهمن 1364 توضیحات کمیسیون تحقیق اتحادیه میهنی کردستان درباره رویداد میان چریکها - 4 بهمن 1364
بدون تاریخ جنبش کارگری
بدون تاریخ حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم
22 بهمن 1361 در تدارک قیام
بدون تاریخ درباره تبلیغ و نقش آن
04 مرداد 1363 درباره دادگاه 5 تن از مبارزان ایرانی در فرانسه
اسفند 1364 راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی
بدون تاریخ ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده
شهریور 1364 سرنوشت یک مرگ تاریخی
مهر 1369 سنگر مقدم لنینیسم، منصور امان
مرداد 1363 مساله ارضی، جنبش دهقانان و سیاست ما، منصور اسکندری
بدون تاریخ مصاحبه با سعید سلطانپور
25 دی 1363 مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی
23 شهریور 1363 هشدار به هواداران نیروهای انقلابی