سازمان مجاهدین خلق ایران

15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران
آلبوم تراکت، جنبش ملی مجاهدین
آموزش اسلحه
آموزش و تشریح اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما
آنها که شهادت را برگزیدند
احتضار امپراطوری دلار و توطئه‌های امپریالیستی امریکا
ارتجاع چیست و مرتجع کیست
از زندگی انقلابیون درس بگیریم، زندگینامه مجاهدین شهید: سعید محسن، مشکین‌فام، بدیع‌زادگان و...
استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی ما، سعید محسن
اصول مخفیکاری فن مبارزه با پلیس، سازمان مجاهدین خلق ایران، سال 1352
اظهارات رادیو مجاهد درباره دکتر شریعتی به تاریخ 23 دی ماه 1364
اقتصاد بزبان ساده
التقاط و ایدئولوژیهای التقاطی
انتخابات اخیر رژیم و مواضع اضداد مقاومت ایران
انفجار مقر گارد دانشگاه صنعتی، مجاهدین خلق ایران
برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران
پرسش و پاسخ، سازمان مجاهدین خلق ایران
پیام خلق – شماره 6 – یکشنبه 26 فروردین ماه 1358
تبریک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب بمناسبت پیروزی رفراندوم و تاسیس جمهوری اسلامی
تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپ‌نما
جزوه سبز
چشم انداز پرشور
چند گزارش از مجاهدین خلق ایران، اسفند ماه 1352
چهار پیام تاریخی «امام»
دفاعیات سعید محسن
دفاعیات محمد بازرگان
دفاعیات مسعود رجوی
راز بیلیون دلار
روستا و انقلاب سفید، بررسی شرایط انقلابی روستاهای ایران، مجاهدین خلق ایران، 1351
سازماندهی و تاکتیکها
سخنرانی مسعود رجوی در مراسم یادبود دکتر مصدق، 14 اسفند 1357
سندی از سازمان مجاهدین خلق ایران درباره دادگاه و اعدام مجاهد شهید مهدی رضائی
سه گزارش از: کارخانه ذوب آهن آریامهر، شرکت سهامی زراعی، شرکتهای غارتگر نفت در مسجدسلیمان
شناخت "متدلوژی"، مجاهدین خلق ایران
عاشورا، فلسفه آزادی، موسی خیابانی
عکس‌هایی از شریف واقفی، بهرام آرام، لیلا زمردیان
فریاد خلق خاموش شدنی نیست
قسمت هایی از دفاعیات مجاهدین خلق ایران
گزیده ای از عکسهای «پدر طالقانی»
گفتاری درباره شکنجه و زندان از مجاهدین خلق ایران، بهمن 1350
مختصری از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران
مدافعات مجاهدین خلق سعید محسن، مسعود رجوی، ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوست، مهدی رضایی، محمد مفیدی
مردم گرائی توحیدی و مردم گرائی مبتذل
مصاحبه مسعود رجوی با روزنامه کیهان، سال 1357
مقاومت همه‌جانبه، خرداد 1353
ملیتها و مساله خلق کرد در ایران، انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه صنعتی شریف، 1358
موضعگیریهای سیاسی مجاهدین خلق ایران در آستانه پیروزی انقلاب، (سخنرانیهای برادر مجاهد مسعور رجوی)
ورشکستگی تاریخی درک خرده بورژوائی از اسلام
وصیت‌نامه سید محمدرضا سعادتی، عضو رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران – 4 مرداد 1360
هوشیاری انقلابی وظیفه یک مبارز اسیر در زندان، چه کنیم که در زندان نیز مبارزه ادامه یابد، 1351
یادنامه مجاهد شهید رضا رضائی