سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر

يكشنبه, فروردين 30, 1360 "راه کارگر" چه می‌گوید؟، جمعی از مسوولین، اعضاء، سمپاتها و هواداران "راه کارگر"
چهارشنبه, آبان 19, 1361 بمناسبت سومین سالگرد انتشار نشریه راه کارگر در ایران
بدون تاریخ جاودان باد خاطره شهید محمدتقی شهرام
بدون تاریخ در برابر رویزیونیسم و تز سوسیال امپریالیسم، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 2
بدون تاریخ در پیرامون تئوری انقلاب و شرایط عینی انقلاب، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 3
دوشنبه, شهريور 24, 1359 دو مقاله پیرامون تناقضات اندیشه "راه کارگر"، دو تن از کادرهای سابق راه کارگر
بدون تاریخ راه رشد غیرسرمایه‌داری، حزب توده و رهبران سازمان فدایی-اکثریت، راه کارگر
شنبه, فروردين 15, 1366 طرح برنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، فروردین 1366
يكشنبه, اسفند 4, 1364 فشرده تحقیقات و ارزیابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن
دوشنبه, آذر 15, 1361 مرحله انقلاب ایران، آذر 1361
چهارشنبه, اسفند 15, 1363 مرزهای ارتجاع و مرزهای هویت ما، 1361، چاپ سوم