سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر

عملیات
30 فروردین 1360 "راه کارگر" چه می‌گوید؟، جمعی از مسوولین، اعضاء، سمپاتها و هواداران "راه کارگر"
آذر 1361 انترناسیونالیسم پرولتری (در تئوری و عمل)، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
19 آبان 1361 بمناسبت سومین سالگرد انتشار نشریه راه کارگر در ایران
بدون تاریخ جاودان باد خاطره شهید محمدتقی شهرام
بدون تاریخ در برابر رویزیونیسم و تز سوسیال امپریالیسم، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 2
بدون تاریخ در پیرامون تئوری انقلاب و شرایط عینی انقلاب، سلسله بحث‌های راه کارگر، شماره 3
بهمن 1365 دفتر فعالیتهای دموکراتیک، سال دوم، شماره 11، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
24 شهریور 1359 دو مقاله پیرامون تناقضات اندیشه "راه کارگر"، دو تن از کادرهای سابق راه کارگر
بدون تاریخ راه رشد غیرسرمایه‌داری، حزب توده و رهبران سازمان فدایی-اکثریت، راه کارگر
فروردین 1366 طرح برنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، فروردین 1366
24 بهمن 1367 علیه فوق سانترالیسم حاکم بر سازمان!، ر- فراهانی
04 اسفند 1364 فشرده تحقیقات و ارزیابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن
آذر 1361 مرحله انقلاب ایران، آذر 1361
1363 مرزهای ارتجاع و مرزهای هویت ما، 1361، چاپ سوم
آبان 1358 ولایت فقیه