بخش سوم

عملیات
06 مهر 1365 پاسخ حزب دمکرات کردستان ایران به هیات تحریریه نشریه "اکثریت" - 6 مهر 1363
25 تیر 1365 پیام تبریک هواداران سازمان در کانادا بمناسبت برگزاری پلنوم فروردین ماه 1365 - 25 تیر 1365
11 خرداد 1365 جلسه با حمید صفری - 9 خرداد 1365
01 اردیبهشت 1366 جلسه هیات سیاسی 1 اردیبهشت 1366
27 فروردین 1366 جلسه بزرگ هیات سیاسی 27 فروردین 1366
29 فروردین 1366 جلسه هیات سیاسی 29 فرودین 1366
17 مرداد 1365 چند گزارش مربوط به بلوچستان - 17 مرداد 1365
16 مرداد 1367 خطاب به کمیته مرکزی از اجلاس تعمیق مباحث - فرانکفورت - 16 مرداد 1367
04 مرداد 1365 درباره سند استراتژی و تاکتیک سازمان - 4 مرداد 1365
11 خرداد 1365 دیدار با رفیق بریالی - 11 خرداد 1365
15 فروردین 1365 فعالیت سازمان در فاصله بین دو پلنوم مهر ماه 1363 و 1365
17 مرداد 1364 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 17 مرداد 1364
05 شهریور 1364 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 5 شهریور 1364
08 شهریور 1364 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 8 شهریور 1364
11 شهریور 1364 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 11 شهریور 1364
19 شهریور 1364 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 19 شهریور 1364
28 آذر 1364 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 28 آذر 1364
08 مهر 1365 گزارش رفیق صادق به هیات سیاسی - 8 مهر 1365
31 شهریور 1365 گزارش شعبه کارگری به هیات سیاسی - 31 شهریور 1365
04 مرداد 1367 گزارش فعالیت هیات سیاسی به حوزه ها در فاصله زمانی 1 اسفند 1366 تا 4 تیر 1367
15 آذر 1368 گزارش هیات اجرایی به حوزه ها و کمیته ها - آذر 1368
11 خرداد 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 11 خرداد 1364
07 تیر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 7 تیر 1364
15 تیر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 15 تیر 1364
01 مهر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 1 مهر 1364
08 مهر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 8 مهر 1364
16 مهر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 16 مهر 1364
23 مهر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 23 مهر 1364
06 آبان 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 6 آبان 1364
17 آذر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 17 آذر 1364
27 آذر 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 27 آذر 1364
27 دی 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 27 دی 1364
02 اسفند 1364 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 2 اسفند 1364
08 فروردین 1365 گزارش هیات دبیران به هیات سیاسی - 8 فروردین 1365
15 بهمن 1365 گزارش هیات سیاسی به کمیته ها و حوزه ها - بهمن 1365
06 اسفند 1366 گزارش هیات سیاسی به حوزه ها و کمیته ها - بهمن 1366
02 مرداد 1367 نامه به کمیته مرکزی از کلن - 2 مرداد 1367
بدون تاریخ نامه به هیات سیاسی - 1363
بدون تاریخ نامه داخلی
28 خرداد 1365 نامه رفقا سیما و علی به هیات سیاسی - 28 خرداد 1367
09 بهمن 1367 نامه رفقا قدیر و ابراهیم به هیات سیاسی - 9 بهمن 1367
بدون تاریخ نامه رفقا نسرین، مرضیه، نسترن، نرگس، حمید، جهانگیر به هیات سیاسی
11 تیر 1367 نامه رفقا وحید، حسن، عباس، سیمین، رشید، امین به رهبری سازمان - 11 تیر 1367
07 شهریور 1367 نامه رفیق آتیلا به هیات سیاسی - 7 شهریور 1367
16 تیر 1365 نامه رفیق آذر به هیات سیاسی - 14 تیر 1365
25 شهریور 1367 نامه رفیق امیر به هیات سیاسی - 25 شهریور 1367
20 تیر 1367 نامه رفیق بهرنگ به کمیته مرکزی - 20 تیر 1397
10 شهریور 1367 نامه رفیق بهمن به هیات سیاسی - 10 شهریور 1367
02 تیر 1367 نامه رفیق حمید از آخن آلمان به کمیته مرکزی - 2 تیر 1367
23 مرداد 1367 نامه رفیق سرور به هیات سیاسی - 23 مرداد 1367

صفحه‌ها