رزمندگان آزادی طبقه کارگر

برخی از اسناد این بخش از سایت

کمونیستهای انقلابی

گرفته شده است

عملیات
1364 9 مقاله درباره جنگ، لنین
بدون تاریخ اسنادی از روابط «کومله» با «سازمان رزمندگان»، داریوش کائدپور
05 بهمن 1389 امروز 100 ضد انقلاب اعدام شدند...
1384 بحران ساختاری سرمایه و تهاجم علیه طبقه کارگر
27 اسفند 1384 بحران ساختاری و ماشین سرکوب
1384 بحران سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم انقلابی!
آبان 1364 بیانیه پیرامون جنبش انقلابی خلق کرد
1364 بیانیه درباره جنگ ارتجاعی ایران و عراق
01 فروردین 1390 تحریف و تبیین اپورتونیستی حمید تقوائی از جنبش "نان، آزادی، سوسیالیسم"
11 تیر 1363 حزب، شورا، سندیکا، نشریه رزمندگان، دور جدید، شماره 2
بدون تاریخ در اعماق طویله اوژیاس، درباره مواضع اساسی (راه کارگر) در قبال جنبش خلق کرد و مسائل اساسی آن
21 اسفند 1358 دموکراسی انقلابی یا دموکراسی اسلامی
اسفند 1381 زندگی‌نامه کوتاهی از رفیق داریوش کائدپور
بدون تاریخ ساخت اقتصادی ایران جلد 1
بدون تاریخ سخنرانی آموزشی در باره‌ی پاره‌ای مسائل فلسفی و انحرافات جنبش کمونیستی ایران (فلسفه سانتریسم)، داریوش کائدپور
1361 طرح برنامه حزب کمونیست ایران
بدون تاریخ عصر چهارم، راه رشد غیرسرمایه داری: سوسیالیسم تخیلی یا ضدانقلاب بوژوازی، داریوش کائدپور
بدون تاریخ علیه "انقلاب" با سوگند دفاع از انقلاب، نقدی بر مواضع حزب کمونیست در قبال جنگ
اسفند 1364 فیزیولوژی مارکسیسم غیر متعارفی
29 بهمن 1389 قاتلان امروز، تشییع کنندگانند!
بدون تاریخ قطعنامه سندیکاهای سرخ
بدون تاریخ کمون پاریس اولین حکومت کارگری، بمناسبت یکصد و نهمین سالروز کمون پاریس
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 1
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 2
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 3
آذر 1389 نبردی همه جانبه را برای آزادی زندانیان سیاسی سازمان دهیم!!
24 خرداد 1361 نقدی بر «جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران (ا. م. ک.)»
شهریور 1361 نقدی بر: "پیش نویس برنامه مشترک کومه له و ا.م.ک"
25 آذر 1389 نکاتی پیرامون نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و سیاسیت حزب کمونیست ایران!
07 دی 1389 نوبت من
اسفند 1364 ورشکستگی سانتریسم فدائی "اقلیت"، (درباره حادثه 4 بهمن در مقر س. چ. ف. ح (اقلیت)
زمستان 1364 یادداشت در مورد فلسفه، داریوش کائدپور
بدون تاریخ یادداشت کوتاه فلسفی در باره فویرباخیسم، داریوش کائدپور
آبان 1359 یادداشت‌ها و نکات از کتاب تروتسکی: انقلاب پی گیر، داریوش کائدپور