رزمندگان آزادی طبقه کارگر

برخی از اسناد این بخش از سایت

کمونیستهای انقلابی

گرفته شده است

جمعه, شهريور 15, 1364 9 مقاله درباره جنگ
سه شنبه, بهمن 5, 1389 امروز 100 ضد انقلاب اعدام شدند...
شنبه, بهمن 15, 1384 بحران ساختاری سرمایه و تهاجم علیه طبقه کارگر
شنبه, اسفند 27, 1384 بحران ساختاری و ماشین سرکوب
شنبه, بهمن 15, 1384 بحران سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم انقلابی!
چهارشنبه, آبان 15, 1364 بیانیه پیرامون جنبش انقلابی خلق کرد
جمعه, شهريور 15, 1364 بیانیه درباره جنگ ارتجاعی ایران و عراق
دوشنبه, فروردين 1, 1390 تحریف و تبیین اپورتونیستی حمید تقوائی از جنبش "نان، آزادی، سوسیالیسم"
سه شنبه, اسفند 21, 1358 دموکراسی انقلابی یا دموکراسی اسلامی
بدون تاریخ ساخت اقتصادی ایران جلد 1
شنبه, خرداد 15, 1361 طرح برنامه حزب کمونیست ایران
بدون تاریخ عصر چهارم، راه رشد غیرسرمایه داری: سوسیالیسم تخیلی یا ضدانقلاب بوژوازی، داریوش کائدپور
بدون تاریخ علیه "انقلاب" با سوگند دفاع از انقلاب، نقدی بر مواضع حزب کمونیست در قبال جنگ
پنجشنبه, اسفند 15, 1364 فیزیولوژی مارکسیسم غیر متعارفی
جمعه, بهمن 29, 1389 قاتلان امروز، تشییع کنندگانند!
بدون تاریخ قطعنامه سندیکاهای سرخ
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 1
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 2
بدون تاریخ مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 3
دوشنبه, آذر 15, 1389 نبردی همه جانبه را برای آزادی زندانیان سیاسی سازمان دهیم!!
دوشنبه, خرداد 24, 1361 نقدی بر «جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران (ا. م. ک.)»
دوشنبه, شهريور 15, 1361 نقدی بر: "پیش نویس برنامه مشترک کومه له و ا.م.ک"
پنجشنبه, آذر 25, 1389 نکاتی پیرامون نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و سیاسیت حزب کمونیست ایران!
سه شنبه, دى 7, 1389 نوبت من
پنجشنبه, اسفند 15, 1364 ورشکستگی سانتریسم فدائی "اقلیت"، (درباره حادثه 4 بهمن در مقر س. چ. ف. ح (اقلیت)
پنجشنبه, آبان 15, 1359 یادداشت‌ها و نکات از کتاب تروتسکی: انقلاب پی گیر، داریوش کائدپور