رزمندگان آزادی طبقه کارگر

برخی از اسناد این بخش از سایت

کمونیستهای انقلابی

گرفته شده است

9 مقاله درباره جنگ
امروز 100 ضد انقلاب اعدام شدند...
بحران ساختاری سرمایه و تهاجم علیه طبقه کارگر
بحران ساختاری و ماشین سرکوب
بحران سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم انقلابی!
بیانیه پیرامون جنبش انقلابی خلق کرد
بیانیه درباره جنگ ارتجاعی ایران و عراق
تحریف و تبیین اپورتونیستی حمید تقوائی از جنبش "نان، آزادی، سوسیالیسم"
دموکراسی انقلابی یا دموکراسی اسلامی
ساخت اقتصادی ایران جلد 1
طرح برنامه حزب کمونیست ایران
عصر چهارم، راه رشد غیرسرمایه داری: سوسیالیسم تخیلی یا ضدانقلاب بوژوازی، داریوش کائدپور
علیه "انقلاب" با سوگند دفاع از انقلاب، نقدی بر مواضع حزب کمونیست در قبال جنگ
فیزیولوژی مارکسیسم غیر متعارفی
قاتلان امروز، تشییع کنندگانند!
قطعنامه سندیکاهای سرخ
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 1
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 2
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 3
نبردی همه جانبه را برای آزادی زندانیان سیاسی سازمان دهیم!!
نقدی بر «جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران (ا. م. ک.)»
نقدی بر: "پیش نویس برنامه مشترک کومه له و ا.م.ک"
نکاتی پیرامون نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و سیاسیت حزب کمونیست ایران!
نوبت من
ورشکستگی سانتریسم فدائی "اقلیت"، (درباره حادثه 4 بهمن در مقر س. چ. ف. ح (اقلیت)
یادداشت‌ها و نکات از کتاب تروتسکی: انقلاب پی گیر، داریوش کائدپور