رزمندگان آزادی طبقه کارگر

برخی از اسناد این بخش از سایت

کمونیستهای انقلابی

گرفته شده است

9 مقاله درباره جنگ جمعه, شهريور 15, 1364
امروز 100 ضد انقلاب اعدام شدند... سه شنبه, بهمن 5, 1389
بحران ساختاری سرمایه و تهاجم علیه طبقه کارگر شنبه, بهمن 15, 1384
بحران ساختاری و ماشین سرکوب شنبه, اسفند 27, 1384
بحران سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم انقلابی! شنبه, بهمن 15, 1384
بیانیه پیرامون جنبش انقلابی خلق کرد چهارشنبه, آبان 15, 1364
بیانیه درباره جنگ ارتجاعی ایران و عراق جمعه, شهريور 15, 1364
تحریف و تبیین اپورتونیستی حمید تقوائی از جنبش "نان، آزادی، سوسیالیسم" دوشنبه, فروردين 1, 1390
دموکراسی انقلابی یا دموکراسی اسلامی سه شنبه, اسفند 21, 1358
ساخت اقتصادی ایران جلد 1
طرح برنامه حزب کمونیست ایران شنبه, خرداد 15, 1361
عصر چهارم، راه رشد غیرسرمایه داری: سوسیالیسم تخیلی یا ضدانقلاب بوژوازی، داریوش کائدپور
علیه "انقلاب" با سوگند دفاع از انقلاب، نقدی بر مواضع حزب کمونیست در قبال جنگ
فیزیولوژی مارکسیسم غیر متعارفی پنجشنبه, اسفند 15, 1364
قاتلان امروز، تشییع کنندگانند! جمعه, بهمن 29, 1389
قطعنامه سندیکاهای سرخ
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 1
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 2
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 3
نبردی همه جانبه را برای آزادی زندانیان سیاسی سازمان دهیم!! دوشنبه, آذر 15, 1389
نقدی بر «جزوه سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی ایران (ا. م. ک.)» دوشنبه, خرداد 24, 1361
نقدی بر: "پیش نویس برنامه مشترک کومه له و ا.م.ک" دوشنبه, شهريور 15, 1361
نکاتی پیرامون نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و سیاسیت حزب کمونیست ایران! پنجشنبه, آذر 25, 1389
نوبت من سه شنبه, دى 7, 1389
ورشکستگی سانتریسم فدائی "اقلیت"، (درباره حادثه 4 بهمن در مقر س. چ. ف. ح (اقلیت) پنجشنبه, اسفند 15, 1364
یادداشت‌ها و نکات از کتاب تروتسکی: انقلاب پی گیر، داریوش کائدپور پنجشنبه, آبان 15, 1359