ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان

عملیات
آذر 1361 شماره 1
اسفند 1361 شماره 4
فروردین 1362 شماره 5
اردیبهشت 1362 شماره 6
خرداد 1362 شماره 7
تیر 1362 شماره 8
مرداد 1362 شماره 9
شهریور 1362 شماره 10
آذر 1362 شماره 12
بهمن 1362 شماره 14
اسفند 1362 شماره 15
خرداد 1363 شماره 18
تیر 1363 شماره 19
مرداد 1363 شماره 20
شهریور 1363 شماره 21
مهر 1363 شماره 22
آبان 1363 شماره 23
آذر 1363 شماره 24
آبان 1363 شماره 25
بهمن 1363 شماره 26
اسفند 1363 شماره 27
فروردین 1364 شماره 28
خرداد 1364 شماره 30
تیر 1364 شماره 31
مرداد 1364 شماره 32
شهریور 1364 شماره 33
مهر 1364 شماره 34
آبان 1364 شماره 35
آذر 1364 شماره 36
دی 1364 شماره 37
بهمن 1364 شماره 38
بهمن 1364 شماره 38 مکرر
اسفند 1364 شماره 39
اسفند 1364 شماره 39 مکرر
فروردین 1365 شماره 40
اردیبهشت 1365 شماره 41
خرداد 1365 شماره 42
تیر 1365 شماره 43
مرداد 1365 شماره 44
شهریور 1365 شماره 45
آبان 1365 شماره 45 مکرر
آذر 1365 شماره 47
بهمن 1365 شماره 49
بهمن 1366 دور دوم، شماره 29