کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران-اقلیت

کم و کاستی‌های آرشیو این نشریه با استفاده از "تارنمای کتاب فارسی" تکمیل شد.

www.ketabfarsi.org

عملیات
اسفند 1384 توضیح
13 خرداد 1359 شماره 61
20 خرداد 1359 شماره 62
27 خرداد 1359 شماره 63
03 تیر 1359 شماره 64
10 تیر 1359 شماره 65
17 تیر 1359 شماره 66
24 تیر 1359 شماره 67
31 تیر 1359 شماره 68
07 مرداد 1359 شماره 69
14 مرداد 1359 شماره 70
21 مرداد 1359 شماره 71
28 مرداد 1359 شماره 72
04 شهریور 1359 شماره 73
11 شهریور 1359 شماره 74
18 شهریور 1359 شماره 75
25 شهریور 1359 شماره 76
01 مهر 1359 شماره 77
08 مهر 1359 شماره 78
17 مهر 1359 شماره 79
24 مهر 1359 شماره 80
01 آبان 1359 شماره 81
08 آبان 1359 شماره 82
15 آبان 1359 شماره 83
22 آبان 1359 شماره 84
29 آبان 1359 شماره 85
06 آذر 1359 شماره 86
13 آذر 1359 شماره 87
20 آذر 1359 شماره 88
27 آذر 1359 شماره 89
04 دی 1359 شماره 90
11 دی 1359 شماره 91
18 دی 1359 شماره 92
25 دی 1359 شماره 93
02 بهمن 1359 شماره 94
09 بهمن 1359 شماره 95
16 بهمن 1359 شماره 96
23 بهمن 1359 شماره 97
30 بهمن 1359 شماره 98
07 اسفند 1359 شماره 99
14 اسفند 1359 شماره 100
20 اسفند 1359 شماره 101
27 اسفند 1359 شماره 102
12 فروردین 1360 شماره 103
19 فروردین 1360 شماره 104
26 فروردین 1360 شماره 105
02 اردیبهشت 1360 شماره 106
09 اردیبهشت 1360 شماره 107
16 اردیبهشت 1360 شماره 108
23 اردیبهشت 1360 شماره 109

صفحه‌ها